Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a podmínkami uvedenými v dohodě ve vztahu k vašemu používání webové stránky. Dohoda představuje celou a jedinou dohodu mezi vámi a softwarovou firmou ve vztahu k vašemu používání webové stránky a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné dohody, zástupné, záruky a/nebo porozumění ve vztahu k webové stránce. Můžeme dohodu změnit podle svého uvážení, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější smlouva bude uveřejněna na webové stránce a měli byste dohodu přezkoumat před použitím webové stránky. Vaším dalším používáním webové stránky a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v dohodě platných v tu dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby dodavatele

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránek. Na stránkách prezentované produkty a/nebo služby mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory třetí strany. Společnost TheSoftware není zástupcem ani nezaručuje, že popisy těchto produktů jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware není zodpovědná ani odpovědná v jakémkoli směru za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že společnost TheSoftware nebude zodpovědná vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakékoli nároky související s jakýmkoli z nabízených produktů a/nebo služeb na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas,TheSoftware nabízí promoční ceny a jiné odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným formulářem registrace soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže, můžete vstoupit do soutěží. Chcete-li vstoupit do soutěží uvedených na webu, musíte nejprve plně vyplnit příslušný vstupní formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv údaje o registraci soutěže, kde je stanoveno, výhradně podle uvážení společnosti TheSoftware, že: (i) jste porušili jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli, ve svém výhradním uvážení, změnit kritéria registrace údajů.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webu vám je uděleno neexkluzivní, nePřenosný, odvolatelný a omezený licenci k přístupu a používání webové stránky, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli ukončit tuto licenci z jakéhokoli důvodu. Můžete použít webovou stránku a obsah na jednom počítači pro vlastní osobní, nekomerční použití. Jakákoli část webové stránky, obsahu, soutěží a / nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli informačního systému pro získávání informací, elektronický nebo mechanický. Není dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýrství nebo přenášet webové stránky, obsah, soutěže a / nebo služby nebo jejich část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu k rušení nebo pokusu o rušení správného fungování webové stránky. Nesmíte podniknout žádnou akci, která ukládá neoprávněnou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu softwaru. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a / nebo služby není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální převod, software, služby a další záležitosti týkající se webových stránek, obsahu, soutěží a služeb jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale neomezeně, duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej části webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémové získávání materiálu z webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli jiného formu scénáření nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na webových stránkách, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb společnosti TheSoftware neznamená zřeknutí se jakékoli práva k takovým informacím a/nebo materiálům. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazované na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUVLASTNICTVÍ, „RÁMOVÁNÍ“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud není TheSoftware výslovně oprávněna, nikdo nesmí vytvářet hypertextové odkazy na webové stránky nebo jejich části (včetně, ale nejenom, logotypy, ochranné známky, značení nebo autorský materiál) na své webové stránky nebo webové místo z jakéhokoli důvodu. Dále je „rámování“ webové stránky a/nebo odkazování na Unifikovaný identifikátor zdroje („URL“) webové stránky v jakýchkoli obchodních nebo neobchodních médiích bez předchozího, výslovného písemného svolení TheSoftware přísně zakázáno. Vy se zavazujete spolupracovat s webovou stránkou na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo aktivity. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za všechny s tím spojené škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A ÚPRAVA

Vyhrazujeme si právo ve svém výhradním uvážení upravovat a / nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze webové stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, zda jsou tyto stažení bez poškození počítačového kódu včetně, ale neomezeně na viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a partnerských společností, a každého z jejich členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluznačkovačů a/nebo jiných partnerů, chránit před jakýmikoli nároky, náklady (včetně rozumných nákladů na právní zástupce), škodami, žalobami, náklady, požadavky a/nebo rozsudky jakéhokoli třetího subjektu způsobené v důsledku: (a) vaše použití webové stránky, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vaše porušení dohody; a/nebo (c) vaše porušení práv jiné osoby a/nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěšná pro TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřin a/nebo partnerských společností, a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právních zástupců. Každá z těchto osob a subjektů bude mít právo tyto ustanovení uplatnit a uplatňovat přímo proti vám jménem sebe sama.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkázat na jiné internetové zdroje, včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných třetími poskytovateli. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto se zde odsouhlasujete a souhlasíte s tím, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neodpovídá za, a není odpovědný za, žádné stanovy a podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, výrobky a/nebo jiné materiály na takových webových stránkách třetích stran nebo zdrojích, ani za žádné škody a/nebo ztráty vyplývající z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍCI

Použití webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které odesíláte prostřednictvím této webové stránky, podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo využívat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a veškeré ostatní osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami naší zásady ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, ať už zákazníka společnosti TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, zasahovat, vandalizovat a/nebo jiným způsobem rušit provoz webových stránek, představuje porušení trestního a občanského práva. Společnost TheSoftware bude důsledně usilovat o prosazení všech dostupných opravných prostředků vůči jakémukoli pachatelovi nebo subjektu nejplnějším možným rozsahem povoleným právem a spravedlností.