Terma

SKOP DAN PEMINDAHAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman yang ada pada masa lampau atau kontemporari berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh mengemaskini Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu menyemak Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu menyemak laman ini secara berkala untuk mendapatkan kemaskini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan menyelesaikan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh, atau cuba untuk memperoleh, certain products and/or services dari Laman Web. Products and/or services yang ditampilkan di Laman Web mungkin mengandungi deskripsi yang diberikan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar Pihak Ketiga. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa deskripsi produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/or atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk sebarang perselisihan dengan penjual produk, pengedar dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/or perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang digunakan untuk setiap Pertandingan, anda boleh memasuki peluang untuk memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk memasuki Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda harus mengisi borang pendaftaran yang berkenaan sepenuhnya. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, dalam budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian daripada Perjanjian; dan / atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, merupakan salinan atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang tunggal.

LESEN PEMBERIAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberi lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab-sebab yang tertentu. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tanpa tujuan perdagangan. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh direproduksi dalam apa jua bentuk atau digabungkan ke dalam mana-mana sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, meniru, meniru, menyewa, menyewa, menjual, mengubah suai, mendekompilasi, membongkar pasang, mengekstrak semula atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Perisian mengekalkan sebarang hak yang tidak secara nyata diberikan dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk ganggu atau cuba untuk gangguan yang betul dalam operasi Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberikan beban yang tidak wajar atau secara tidak wajar besar kepada infrastruktur Perisian. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagang dan hak milik lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak kekayaan intelektual). Menyalin, mengagihkan semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan ketat. Pengumpulan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik melalui cara automatik atau sebarang bentuk pengutipan atau pengekstrakan data bagi tujuan mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyenaraian maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak membentuk pengisytiharan buang hak ke atas mana-mana hak ke atas maklumat dan/atau bahan. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagang TheSoftware. Semua tanda dagang lain yang kelihatan di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah milik pemiliknya yang berkenaan. Penggunaan sebarang tanda dagang tanpa kebenaran bertulis yang berkenaan adalah dilarang dengan ketat.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” DAN/ATAU MERUJUK LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Kecuali dengan kebenaran yang dinyatakan secara jelas oleh TheSoftware, tiada sesiapa yang dibenarkan untuk membuat pautan ke Laman Web, atau bahagian-bahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logo, tanda dagang, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas sebab apa pun. Selain itu,

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAAN

Kami berhak, atas budi bicara kami sendiri, untuk menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PELIKATAN UNTUK KESAN YANG DISEBABKAN OLEH UNDURAN

Pelawat memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko mereka sendiri. Perisian tersebut tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTIAN RUGI

Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi masing-masing, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, penyelarasan jenama bersama dan/atau rakan kongsi lain, bebas dari sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, tuntutan, kos, tuntutan dan/atau hukuman apa-apa jenis, yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan atau berbangkit dari: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau rakan kongsi masing-masing, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan/atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegak dan menegakkan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman web mungkin memberi pautan ke dan/atau merujuk anda ke laman web Internet lain dan/atau sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau yang tersedia dari laman web pihak ketiga atau sumber tersebut, atau atas sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI / MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan / atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan Laman Web anda, dan mana-mana maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh sesiapa, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosakkan, merosakkan dan / atau dengan lain cara mengganggu operasi Laman Web, adalah suatu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut sebarang dan semua penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.