Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst, en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Services stemt u hierbij in met het naleven van alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder het toepasselijke recht. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website gepresenteerde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks door de fabrikanten of distributeurs van de derde partij worden verstrekt. TheSoftware geeft geen garantie dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere prijzen via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en in te stemmen met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken op het winnen van de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele wedstrijdinschrijvingsgegevens af te wijzen waarbij wordt vastgesteld, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een gedeelte van de overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdinschrijvingsgegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIE TOEKENNING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of opgenomen in welk informatieterugvindsysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met het juiste functioneren van de website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, redistributie, publicatie of verkoop door u van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische verwerving van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten met geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of data-extractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of door en via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische elementen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het refereren naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te stoppen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle daarmee gepaard gaande schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, processen, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen tegen u direct te doen gelden en af te dwingen namens henzelf.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent u hierbij en stemt u ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware geen termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen van derden goed, en is TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade en/of verlies dat daaruit voortvloeit.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden het recht om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Voor het bekijken van ons privacybeleid, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te schaden, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het civiele recht en TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk overtredend individu of entiteit, tot het uiterste toegestaan door de wet en in rechtvaardigheid.