Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę w dowolnym czasie według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia tobie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a ty powinieneś przejrzeć Umowę przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym momencie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz pozwolenia na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu można uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. Oprogramowanie nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne ani kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić wobec ciebie ani wobec żadnej trzeciej strony odpowiedzialności za żadne roszczenia związane z produktami i/lub usługami oferowanymi na stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pośrednictwem konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu, którą można znaleźć w Regulaminie, możesz wziąć udział w szansie na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w Konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się, że dostarczysz prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletnie dane rejestracji konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek dane rejestracji konkursu, gdy ustali, że: (i) jesteś w złamaniu jakiejkolwiek części Umowy; i/lub (ii) dane rejestracji konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić kryteria danych rejestracji.

LICENCJA NA UDZIELENIE

Jako użytkownik witryny masz przyznaną nieodłączną, nieprzenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z witryny, treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Program może w każdej chwili wypowiedzieć tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żadna część Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego bądź mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na czynniki pierwsze, odwracać inżynierii ani transferować Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług ani jakiejkolwiek ich części. Program zastrzega wszelkie prawa, których nie udzielono jawnie w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które ingerują lub próbują ingerować w prawidłowe funkcjonowanie Witryny. Nie możesz podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub niewspółmiernie duże obciążenie na infrastrukturę Programu. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, design, kompilacja, magnetyczne tłumaczenie, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, lecz nie ograniczając się do, prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiału z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego rodzaju złowrogiego wydobywania danych w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Umieszczenie informacji lub materiału na Witrynie, lub za pośrednictwem Usług, przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Użycie jakiegokolwiek znaku towarowego bez wymaganego wyraźnego pisemnego zgody właściciela jest surowo zabronione.

HYPERŁĄCZENIA DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁMARKOWANIE, ZAKŁADANIE RAMKI I/LUB ODNOŚNIKI DO STRONY INTERNETOWEJ SĄ ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie zezwoli na to TheSoftware, nikt nie może umieszczać hiperłączy do Strony internetowej, lub części z niej (w tym, lecz nie ograniczając się do logotypów, znaków towarowych, identyfikacji wizualnej lub chronionego materiału), na swojej stronie internetowej lub innej stronie internetowej z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto,

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O SZKODZIE SPRAWIONEJ PRZEZ POBRANIE

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i zabezpieczyć TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i stowarzyszonych oraz każdego z ich odpowiednich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów, bezpiecznych od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym uzasadnione opłaty adwokackie), szkód, pozwów, kosztów, żądań i/lub osądów jakichkolwiek, dokonanych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Treści i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) Twoje naruszenie Umowy; i/lub (c) Twoje naruszenie praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu mają na celu korzyść TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub stowarzyszonych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każdy z tych osób i podmiotów będzie miał prawo bezpośrednio dochodzić i egzekwować te postanowienia przeciwko Tobie w swoim imieniu.

STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub odsyłać cię do innych zasobów internetowych, w tym, lecz nie tylko do tych, które są własnością i są obsługiwane przez Dostawców Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie kontroluje takich stron internetowych i/lub zasobów, niniejszym uznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przekazujesz za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie danych identyfikujących, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby dokonane przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest ona klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu i/lub interferencji w działanie witryny internetowej, stanowią naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie starannie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu naruszającego prawo w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.