Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme upraviť Dohodu podľa vlastného uváženia bez špecifického oznámenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na Webovej stránke, a mali by ste si Dohodu prečítať pred použitím Webovej stránky. Vaším pokračujúcim používaním Webovej stránky a/alebo Služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode platných v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú k dispozícii iba jednotlivcom, ktorí môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na použitie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie na používanie a/alebo prístup k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných formulárov na objednávku môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby na webovej stránke. Produkty a/alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že popisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani zodpovedná akýmkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory s predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi produktov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware vám alebo tretej strane nebude niesť zodpovednosť za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SÚŤAŽE

Občas, TheSoftware ponúka promočné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom pre súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže pre každú súťaž, môžete vstúpiť do šance na získanie promočných cien ponúkaných prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najskôr plne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii do súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do súťaže, ak sa výhradne a výhradne podľa uváženia TheSoftware zistí, že: (i) porušujete hociktorú časť dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii do súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie údajov kedykoľvek zmeniť, vo vlastnom uvážení.

LICENČNA DOVOLJENJA

Kot uporabnik Spletnega mesta vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo Spletnega mesta, Vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kakršnega koli razloga. Spletno mesto in Vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastne osebne, nekomercialne namene. Nobenega dela Spletnega mesta, Vsebine, Tekmovanj in / ali Storitev ni dovoljeno reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem za pridobivanje, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirirati povratno, prenesti Spletnega mesta, Vsebine, Tekmovanj in / ali Storitev ali katere koli njihovega dela. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja Spletnega mesta. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi naložil nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo Programske opreme. Vaša pravica do uporabe Spletnega mesta, Vsebine, Tekmovanj in / ali Storitev ni prenosljiva.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale neobmedzujúc sa na, duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek dielu webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb je prísne zakázaný. Systémové získavanie materiálu zo webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom škrabanie alebo extrakcia údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na webovej stránke, obsahu, súťažiach a / alebo službách. Zverejnenie informácií alebo materiálu na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb spoločnosťou TheSoftware neznamená zrieknutie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a / alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBSTRÁNKU, SPOLUZNAČKOVA MODRÉ NOHÍRE A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBSTRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovného povolenia spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvárať hyperlink na webstránku alebo jej časti (vrátane, no nie obmeštene na logotypy, obchodné značky, značky alebo chránený materiál) na svoju webstránku alebo webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané ‘framing’ webstránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (URL) webstránky v akýchkoľvek obchodných alebo neobchodných médiách bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti TheSoftware. Súhlasíte špecificky s tým, že budete spolupracovať s webstránkou pri odstránení alebo ukončení akéhokoľvek takéhoto obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že nesiete zodpovednosť za všetky škody s tým spojené.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo vo svojom výlučnom uvážení upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. Softvér nezaručuje, že tieto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že budete TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a partnerských spoločností, ako aj každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spolupartnerov a / alebo iných partnerov, bezpečných pred akýmkoľvek nárokmi a žalobami ktorékoľvek tretie strany na základe: (a) vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a / alebo vstupu do akejkoľvek súťaže; (b) vášho porušenia dohody; a / alebo (c) vaše porušenie práv iného jednotlivca a / alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre úžitok TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a / alebo partnerských spoločností, ako aj každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatňovať priamo voči vám vlastnými silami.

WEBSITE TRETEJ STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a / alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a / alebo zdroje vrátane tých, ktoré patria a sú prevádzkované Tretími poskytovateľmi. Pretože nemá TheSoftware kontrolu nad takýmito stránkami a / alebo zdrojmi tretích strán, vy týmto uznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto stránok a / alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za akékoľvek termíny a podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a / alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto stránok tretích strán, ani za akékoľvek škody a / alebo straty vyplývajúce z nich.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podlieha naším zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo použiť všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek iné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov, prosím, kliknite sem.

Kateri koli poskus s strani posameznika, ali je TheSoftware stranka ali ne, da poškoduje, uniči, poseže v, oskruni in/ali kako drugače posega v delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava, in TheSoftware bo vestno pridobil vsa pravna sredstva v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju ali entiteti v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon in pravičnost.