Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng của bạn trên trang web. Thỏa thuận chiếm toàn bộ và chỉ thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đương thời liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này sang thời gian khác theo quyết định duy nhất của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ có sẵn cho những người có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những người dưới độ tuổi mười tám (18). Nếu bạn dưới độ tuổi mười tám (18), bạn không có quyền sử dụng và/hoặc truy cập trang web và/hoặc dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đơn đặt hàng tương ứng, bạn có thể có được, hoặc cố gắng có được, một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của các sản phẩm đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các sản phẩm đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm nào cho sự không thể có được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với nhà bán sản phẩm, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tặng các giải thưởng khuyến mãi và các phần thưởng khác thông qua các cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn liên quan đến mẫu đăng ký cuộc thi áp dụng và đồng ý với các Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội nhận các giải thưởng khuyến mãi thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia Cuộc thi được giới thiệu trên trang web, bạn phải hoàn tất đầy đủ mẫu đăng ký áp dụng. Bạn đồng ý cung cấp thông tin Đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào mà nó quyết định, theo quyền và độc quyền duy nhất của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của nó.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp quyền sử dụng không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho mục đích cá nhân, không thương mại của riêng bạn. Không có phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ học. Bạn có thể không sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, cho thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích ngược hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dự trữ bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng một cách không hợp lý hoặc quá mức lớn đối với cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sưu tập, dịch chuyển từ từ, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bởi bạn là nghiêm cấm. Trích lục có hệ thống vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khai thác dữ liệu nào khác để tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, sưu tập, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là không được phép. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu nào được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua các Dịch vụ, bởi TheSoftware không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc vật liệu đó. Tên và logo TheSoftware, và tất cả các biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua các Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu áp dụng là nghiêm cấm.

LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB, ĐỒNG THƯƠNG HIỆU, “FRAME” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN TRANG WEB BỊ CẤM

Trừ khi được ủy quyền một cách rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được liên kết trực tiếp đến trang web, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotype, thương hiệu, nhận dạng thương hiệu hoặc tài liệu được bản quyền), để đưa vào trang web hoặc địa điểm trên mạng của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “frame” trang web và/hoặc tham chiếu đến Uniform Resource Locator (“URL”) của trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cụ thể để hợp tác với trang web để loại bỏ hoặc dừng, theo cách tương ứng, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi dự trữ quyền quyết định duy nhất của mình để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trên trang web.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tại rủi ro của họ. TheSoftware không đảm bảo rằng việc tải xuống này là miễn phí của các mã máy tính gây hỏng bao gồm, nhưng không hạn chế, virus và sâu máy tính.

BẢO VỆ

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TheSoftware, mỗi số phụ huynh, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, sở hữu, giám định, nhân viên, đại lý, co-branders và/hoặc các đối tác khác, vô hạn khỏi mọi tuyên bố, chi phí (bao gồm học phú trò luật sư hợp lý), thương tổn, kiện đòi, chi phí, yêu cầu và/hoặc quyết định bất kì, được đưa ra bởi bất kì bên thứ ba vì hoặc nổi lên từ: (a) việc sử dụng Website, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Hiệp định; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền lợi của một đối tưởng và/hoặc doanh nghiệp khác. Các điều lệ trong đoạn này được coi là vị thành lợi cho TheSoftware, mỗi số phụ huynh, chi nhánh và/hoặc liên kết của họ, và mỗi thành viên, giám đốc, sở hữu, nhân viên, đại lý, cộng tác, nhà sở hữu, cung cấp và/hoặc luật sư của hoặc cho họ. Mỗi trong các đối tưởng và doanh nghiệp này có quyền đối với bạn trực tiếp để áp dụng và thi hành các điều lệ này.

WEBSITE CÁ NHÂN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web và/hoặc tài nguyên do các Bên Cung Cấp Thứ Ba sở hữu và vận hành. Do TheSoftware không có kiểm soát nào đối với các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên thứ ba đó, bạn tại đây thừa nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên thứ ba đó. Hơn nữa, TheSoftware không bảo trợ và không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách quyền riêng tư, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc vật liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên thứ ba đó, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc các tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web, đều phải tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Mọi cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc làm gián đoạn hoạt động của trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ tỉ mỉ theo đuổi mọi biện pháp giải quyết trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào đến mức tối đa được pháp luật và công lý cho phép.